OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีอีสาน

ชาหญ้าหวาน.jpg
ชาหญ้าหวาน
ผักกุ้ยฉ่ายขาว.jpg
ผักกุ้ยฉ่ายขาว
แจ่วบอง.jpg
แจ่วบอง
ส้มวัว.jpg
ส้มวัว
น้ำพริกกุ้งเผา.jpg
น้ำพริกกุ้งเผา
แจ่วบองสมุนไพร.jpg
แจ่วบองสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร.jpg
ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร
ขนมทองม้วนสมุนไพร.jpg
ขนมทองม้วนสมุนไพร
ขนมดอกจอก.jpg
ขนมดอกจอก
ขนมนางเล็ดสมุนไพร.jpg
ขนมนางเล็ดสมุนไพร